Buddha

Dhamma - Buddha - Jitta - Chakra

วันอาสาฬหบูชา
(Asalha Bucha Day ; Asalha Puja Day)

 

"วันอาสาฬหบูชา"

(Asalha Bucha Day ; Asalha Puja Day)


บาลี: อาสาฬหปูชา; อังกฤษ: Asalha Bucha Day ; Asalha Puja Day

คำว่า "อาสาฬหบูชา" ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา"

แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย

ตรงกับวันเพ็ญ หรือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ตามปฏิทินจันทรคติของไทย

ซึ่งมักจะตรงกับเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม

แต่ถ้าในปีใดมีเดือน ๘ สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน ๘ หลังแทน

สำหรับวันอาสาฬหบูชาในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

ตรงกับวันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม ตามปฏิทินสุริยคติ

 

"วันอาสาฬหบูชา"

ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ ๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช

ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือน อาสาฬหะ,อาสาฬห

ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ

อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่ทรงตรัสรู้เป็นปฐมเทศนา

คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์

การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ ๑ ใน ๕ ปัญจวัคคีย์

เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า

จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน

ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา

พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก

และด้วยเหตุที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล (อนุพุทธะ) เป็นบุคคลแรก

วันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก

คือมีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า "วันพระธรรม" หรือ "วันพระธรรมจักร"

อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้า ได้หมุนไปเป็นครั้งแรก

และ "วันพระสงฆ์" คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกอีกด้วย

เดิมนั้นไม่มีการประกอบพิธีการบูชาในเดือน ๘

หรือวันอาสาฬหบูชาในประเทศพุทธเถรวาทมาก่อน

จนมาในปีพุทธศักราช ๒๕๐๑ การบูชาในเดือน ๘ หรือวันอาสาฬหบูชา

จึงได้เริ่มมีขึ้นในประเทศไทย ตามที่คณะสังฆมนตรี ได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันสำคัญ

ทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๑

โดยคณะสังฆมนตรีได้มีมติให้เพิ่ม "วันอาสาฬหบูชา"

เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาในประเทศไทย

ตามคำแนะนำของ พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี)

โดยคณะสังฆมนตรีได้ออกเป็นประกาศสำนักสังฆนายกเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

กำหนดให้ "วันอาสาฬหบูชา" เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา

พร้อมทั้งกำหนดพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

โดยมีพิธีปฏิบัติเทียบเท่ากับ "วันวิสาขบูชา" อันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล

"วันอาสาฬหบูชา"

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก

จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก

และด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถแสดงเปิดเผย ทำให้แจ้งแก่ชาวโลก

ซึ่งพระธรรมที่ทรงตรัสรู้ได้ จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็น

"สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า" โดยสมบูรณ์

คือทรงสำเร็จภารกิจแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็น "สัมมาสัมพุทธะ"

ผู้สามารถแสดงสิ่งที่ทรงตรัสรู้ให้ผู้อื่นรู้ตามได้

ซึ่งแตกต่างจาก "พระปัจเจกพุทธเจ้า" ที่แม้จะตรัสรู้เองได้โดยชอบ

แต่ทว่าไม่สามารถสอนหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ตามได้

ด้วยเหตุนี้ "วันอาสาฬหบูชา" จึงมีชื่อเรียกว่า "วันพระธรรม"

 

*ประกาศสำนักสังฆนายก*

เรื่องกำหนดพิธีอาสาฬหบูชา ในราชกิจจานุเบกษา ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

"วันอาสาฬหบูชา" เป็นวันแห่งการระลึกถึงวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนา

ซึ่งควรพิจารณาเหตุผลโดยสรุปจากประกาศสำนักสังฆนายกเรื่องกำหนดพิธีอาสาฬหบูชา

ที่ได้สรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาไว้โดยย่อ ดังนี้

๑. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา

๒. เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร ประกาศสัจจธรรม อันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ

๓. เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา ในวันนั้น

๔. เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ

 

*หมายเหตุการใช้ภาษาอังกฤษ*

วันอาสาฬหบูชา (Asalha Bucha Day) | ที่มาของข้อมูล : สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน

วันอาสาฬหบูชา (Asalha Puja Day) | ที่มาของข้อมูล : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 

⊹ ขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลและภาพ ⊹

พระไตรปิฎก, วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน, อื่นๆ

 

⊹ ผู้ค้นคว้ารวบรวมเรียบเรียงบันทึกเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ⊹

โอม สุปฏิปันโน

(แอนนี่สุ นาโนนิ)

⊹ ประพฤติปฏิบัติกุศลธรรมถวายเป็นพระพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ⊹

THANK YOU
Ohm Supatipanno
(Anniesu Nanoni)

 

Anniesu Nanoni ® All rights reserved.