Buddha

Dhamma - Buddha - Jitta - Chakra

"วันวิสาขบูชา"
(Visakha Bucha Day)

"วันวิสาขบูชา"
(Visakha Bucha Day)

"วันวิสาขบูชา" เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน "พระพุทธเจ้า"
วันที่บังเกิด ๓ เหตุการณ์สำคัญอย่างน่าอัศจรรย์อันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า
พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ยกย่องให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล
ด้วยเหตุนี้ สมัชชาสหประชาชาติ จึงยกย่องอย่างเป็นทางการ
กำหนดให้ "วันวิสาขบูชา" เป็น "วันสำคัญสากลนานาชาติ"

"วันวิสาขบูชา" เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล ของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก
ทั้งเป็นวันสำคัญของโลก และเป็นวันหยุดราชการ ในหลายประเทศทั่วโลก
ตามมติเอกฉันท์และคำประกาศของที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ ๕๔
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ กำหนดอย่างเป็นทางการให้เป็นวันสำคัญของโลก
"วันวิสาขบูชา" (Visakha Bucha Day) เป็น "วันสำคัญสากลนานาชาติ" (International Day)

"วันวิสาขบูชา" หรือ "วิศาขบูชา" (บาลี: วิสาขปูชา ; อังกฤษ: Vesak)
"วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ"
คือเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน แห่ง "องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"
ศาสดาเอกของโลก โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิดตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขมาส(ต่างปีกัน) อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย
ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ ตามปฏิทินจันทรคติของไทย
มักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน โดยในประเทศไทย
ถ้าในปีใดมีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน ๗ หลัง ตามปฏิทินจันทรคติของไทย
ซึ่งประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทอื่นที่ไม่ได้ถือคติตามปฏิทินจันทรคติของไทย
จะจัดพิธีวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ แม้ในปีนั้นจะมีเดือน ๘ สองหนตามปฏิทินจันทรคติไทย
และในกลุ่มชาวพุทธมหายานบางนิกาย ที่นับถือว่าเหตุการณ์ทั้ง ๓ นั้น จะมีการจัดพิธีวิสาขบูชา
ต่างวันกันตามความเชื่อในนิกายของตน ซึ่งจะไม่ตรงตามปฏิทินของชาวพุทธเถรวาท

"วันวิสาขบูชา" วันที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกยกย่องให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล
เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๓ เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า
และเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันพระพุทธเจ้า"
ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อกว่า ๒,๕๐๐ ปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปสมัยพุทธกาล
โดยเหตุการณ์แรก เมื่อ ๘๐ ปี ก่อนพุทธศักราช ตรงกับวันศุกร์ ปีจอ
ณ ใต้ร่มสาละพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน)
เมื่อเทวทหะ "พระนางสิริมหามายา" ทรงมีพระประสูติกาลพระโอรส
เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ หลังจากนั้น ๕ วัน ได้รับการถวายพระนามว่า "สิทธัตถะ"
เหตุการณ์ต่อมา เมื่อ ๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช เกิดเหตุการณ์สำคัญอัศจรรย์คืนเพ็ญกลางเดือน ๖
ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์หรือพระศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เมืองอุรุเวลาเสนานิคม (อินเดีย)
ทรงค้นพบสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ ทรงนำสั่งสอนปวงชน นับเป็นปฐมกาลของศาสนาพุทธ
เป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เหตุการณ์ต่อมา เมื่อ ๑ ปี ก่อนพุทธศักราช เป็นวันที่พระพุทธเจ้าในพระชนมายุ ๘๐ พรรษา
และเป็นวันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ณ ใต้ร่มสาละพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ
เมืองกุสินาราของเหล่ามัลลกษัตริย์ (ประเทศอินเดียในปัจจุบัน)
โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ หรือเดือนวิสาขะนี้ทั้งสิ้น
ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด

"วิสาขบูชา" มีการนับถือปฏิบัติกันในหลายประเทศ ทั้งมหายานและเถรวาททุกนิกาย
ในบางประเทศเรียกพิธีนี้ว่า "พุทธชยันตี" (Buddha Jayanti) เช่นใน อินเดีย และศรีลังกา
ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญและเป็นวันหยุดราชการ
เช่น ไทย, อินเดีย, พม่า, ศรีลังกา, สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น
ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมากที่สุด
ในฝ่ายของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่ได้รับคติการปฏิบัติบูชาในวันวิสาขบูชามาจากลังกา (ประเทศศรีลังกา)
ในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่ามีการจัดพิธีวิสาขบูชามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และประชาชน
จะได้มีการประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ
เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน
เพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนปัจจุบัน

 

⊹ ประพฤติปฏิบัติกุศลธรรมถวายเป็นพระพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศล 

ขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลและภาพ 
พระไตรปิฎก, วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน, อื่นๆ

 ผู้ค้นคว้ารวบรวมเรียบเรียงบันทึกเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ⊹
โอม สุปฏิปันโน
(แอนนี่สุ นาโนนิ)

THANK YOU
Ohm Supatipanno
(Anniesu Nanoni)

 

Anniesu Nanoni ® All rights reserved.